Giới Thiệu Phụ Huynh Về Học Trực Tuyến

  • Việc chuyển đổi sang học trực tuyến có thể đề ra nhiều thách đố cho các gia đình. Để bảo đảm phụ huynh và giám hộ được thông tin tốt hơn, khóa này được đề ra để giới thiệu việc học trực tuyến cũng như sự hướng dẫn để hỗ trợ cảm nghiệm học trực tuyến của con em quý vị.

  • Khởi sự khoá học ở đây